Specjalizacja

Zakres działania

Prawo gospodarcze

Przygotowywanie i opiniowanie umów, dochodzenie należności, udzielanie porad związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców, tworzenie spółek, rejestracja w KRS, łączenie i przekształcenie spółek, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem spółek.

Prawo zobowiązań

Roszczenia z tytułu umów sprzedaży, rękojmi i gwarancji, sprawy z zakresu umów zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, pożyczek, kredytów bankowych, ubezpieczeń, darowizn i rent, bezpodstawnego wzbogacenia.

Prawo rodzinne

Sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z dziećmi, o ubezwłasnowolnienie, opiekę, kuratelę, adopcję i rodzin zastępczych, sprawy rodzinne transgraniczne.

Prawo spadkowe

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, niezgodność dziedziczenia, dział spadku, zachowek.

Odszkodowania

Dochodzenie odszkodowań, między innymi z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy.

Prawo administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie wniosków i środków odwoławczych.

Prawo karne


Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sprawy o odroczenie wykonania kary czy udzielenie przerwy w karze, dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, pomoc prawna pokrzywdzonym.

Prawo własności intelektualnej


Skuteczna ochrona praw twórców oraz własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym, karnym oraz rejestrowym, sporządzanie umów licencyjnych, współpraca z rzecznikami patentowymi.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Doradztwo i reprezentacja wierzycieli lub dłużników w postępowaniu upadłościowym, w tym upadłości konsumenckiej, a także w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym sanacyjnym.

Prawo spółdzielcze

Spory między członkami a spółdzielnią z tytułu członkostwa, rozliczeń wkładów mieszkaniowych, opłat, przetwarzania danych osobowych, spraw eksmisyjnych.

Prawo cywilne rzeczowe

Zasiedzenie, ochrona własności, ochrona posiadania, ustanowienie służebności, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności, dopuszczenie do współposiadania.

Prawo pracy

Ustalenie stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę i związane z tym roszczenia, mobbing, wypadki przy pracy, zasiłki, renty, emerytury.

Formy współpracy

Zasady działania dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb – od jednorazowej porady prawnej, przez prowadzenie postępowań sądowych, po stałą współpracę.

Rozpoczynając świadczenie usług na Państwa rzecz, każdorazowo przedstawiamy naszą wstępną opinię o sprawie, informujemy o możliwości rozwiązania problemu zgodnie zPa ństwa życzeniem, wskazujemy inne rozwiązania, oceniamy ryzyko, przedstawiamy zestawienie kosztów. Wysokość naszego wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami.