Strona główna » Aktualności » Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Porozmawiajmy o Waszych prawach i zajmijmy się …

ZASIEDZENIEM.

Dzisiaj wiele osób wie, że występuje powołana instytucja praw cywilnego – stanowi ona możliwość nabywania ex lege ( z mocy ustawy) prawa własności rzeczy. Szczególnie interesuje członków społeczeństwa możliwość nabycia prawa własności nieruchomości – tego też dotyczy większość toczonych w sądach rejonowych spraw o stwierdzenie zasiedzenia.

Przesłanki, jakie powinny wystąpić, nie są wcale proste do rozeznania w konkretnej sprawie:

– samoistne posiadanie nieruchomości mające charakter ciągły;

– upływ czasu trwania takiego posiadania (20 lat dla osób będących w dobrej wierze, 30 lat

dla osób w złej wierze – ocena dobrej/złej wiary następuje na moment rozpoczynania przez

daną osobę samoistnego posiadania).

Czym jest samoistne posiadanie? Wiele rozpraw prawniczych o tym napisano, wiele orzeczeń wydał Sąd Najwyższy. Mówiąc najprościej – to posiadanie jak właściciel. Należy mieć wewnętrzną wolę takiego właśnie posiadania nieruchomości a także przejawiać ją na zewnątrz. Połączenie tych dwóch sfer daje możliwość korzystania z instytucji, ale także dowodowe poradzenie sobie w postępowaniu sądowym.

Temat zasiedzenia nie jest łatwy. Przy analizie sprawy pojawiają się liczne pytania dotyczące na przykład dzielenia z kimś uprawnienia (częsta sytuacja zasiadywania w trakcie trwania związku małżeńskiego), oceny dobrej albo złej wiary, oznaczenia pełnego kręgu uczestników, zastosowania adekwatnych okresów zasiadywania (przed 1.10.1990 roku były one krótsze i wynosiły odpowiednio 10 oraz 20 lat), możliwości i przesłanek doliczania sobie czasu posiadania samoistnego przez naszego poprzednika… Oprócz dokładnej analizy kwestii prawnomaterialnych należy przygotować się nadto do samego postępowania. Zebrać dowody – tutaj zwłaszcza konieczne są: mapy, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, odpowiednie dokumenty rodzinne i oznaczenie naszej puli świadków. Świadkowie – oni są niezwykle ważni w sprawie sądowej o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości. Bardzo często to sąsiedzi, którzy mogą poświadczyć, że dana osoba była postrzegana przez społeczność jako właściciel nieruchomości przez długi okres czasu. Zachowywała się jak właściciel – grodziła ziemię, budowała dom, prowadziła poważne remonty, wynajmowała lokal, czy dzierżawiła grunty itd.

Postępowanie sądowe prowadzi zawsze sąd rejonowy właściwy miejscowo ze względu na położenie nieruchomości. Sprawa może długo potrwać. Może wymagać wykorzystania opinii biegłego sądowego geodety. Często napotyka się na opór właściciela dotychczas oznaczonego w księdze wieczystej, czasem na opór własnej rodziny przeciwko której zasiedzenie zadziałało. W przypadku pozytywnego potoczenia się postępowania – Sąd postanowieniem tylko stwierdza zasiedzenie. Nie kreuje tej sytuacji, albowiem ona powstaje z danym dniem zakończenia przez nas określonego okresu trwania posiadania samoistnego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości obarczony jest opłatą stałą w wysokości 2000 zł. To sporo, ale patrząc na wartość przedmiotu sprawy – wiele osób podejmuje to wyzwanie.